Cappella Amsterdam & Württembergische Kammerorchester Heilbronn
o.l.v. Daniel Reuss & Ruben Gazarian

Ingela Bohlin, sopraan
Kristina Hammarström, alt
David Wilson-Johnson, bas
Maximilian Schmitt, tenor

Franz Schubert (1797-1828) 
Mis nr. 5, D 678

Concert

Tickets

Cappella Brochure 2016 2017

Ontvang onze seizoenbrochure 2016-2017!

bestellen

Ontvang nieuws over Cappella Amsterdam